Skip to main content

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi privaatsustingimused) kehtivad kõikidele ASi Chemi-Pharm (edaspidi Chemi-Pharm) e-teenuste kasutajatele, niisamuti toodete või teenuste tellijatele.

Üldpõhimõtted

Teeme enda poolt kõik, et kaitsta oma klientide privaatsust.
Kasutades meie veebilehti nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete (edaspidi ka andmed) töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

Andmete kogumine

Kogume isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik  klientide identifitseerimiseks ja nendega kontakteerumiseks seoses toodete või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume andmeid:

 • teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või e-teenuse kasutajaks registreerumisel ja muudes sarnastes olukordades;
 • erinevate e-teenuste (nt. veebipood) või muude meie poolt pakutavate teenuste kasutamisel;
 • kasutades küpsiseid või kasutaja kontos avaldatavaid andmeid meie veebilehtede külastamisel;
 • meie õigustatud huvi korral (nt.kui peame seda vajalikuks toodete või teenuste arendamiseks);
 • vajaduspõhiselt ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka nõusoleku põhine.

Isikuandmed on kasutaja kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed meieni jõuavad.

Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmisi andmeid:

(a) Ees- ja perekonnanimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;

(b) Isikukood/sünniaeg – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib toodet e-arvega, on pangateenuste kasutamiseks vaja Tellija isikukoodi. Seda on vaja ka juhul, kui Tellija ei täida oma kohustusi Chemi-Pharmi ees ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine; 

(c) Elukoha/asukoha aadress – on vajalik lepingu täitmiseks toodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud tooteid kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib toote kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida asukoha aadress, kuhu on vaja toode kohale toimetada;

(d) E-posti aadress – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;

(e) Kontaktelefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh. teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks. 

Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on kliendi kontaktandmed juhul, kui ta on andnud  nõusoleku nende kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, mil võidakse talle edastada turundusliku iseloomuga teadaandeid. Samas on klientidel igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda saates vastavasisulise e-kirja meie klienditeeninduse meiliaadressile chemi-pharm@chemi-pharm.comvõi [email protected]

 

Veebilehe külastajatel võimaldame registreerida end kasutajaks. Kasutajaks registreerudes tuleb sisestada enda kohta teatud andmeid nagu näiteks nimi, e-mail jms. Võime kasutada seda infot, et:
– kontakteeruda kasutajaga;
– teavitada kasutajat sooduspakkumistest, uutest toodetest ja teenustest;
– koguda andmeid kasutaja külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

Meie teenuseid kasutades, peab kasutaja mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovitakse edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.
Meil on õigus kasutada seda infot, et:
– edastada vastavat infot kasutaja poolt märgitud isikule (saajale).

„Kontakt” lehe kaudu meiega kontakteerudes peab kasutaja sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Meil on õigus kasutada seda infot, et:
– kontakteeruda kasutajaga;
– vastata kasutaja poolt esitatud päringule.

Me ei edasta personaalset infot ühelegi kolmandale osapoolele ilma kasutaja loata, kui sellise info avaldamise nõue ei tulene seadustest.

Veebilehtede puhul kogume lisaks statistilisi andmeid ka külastatavuse kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. Selliseid andmeid on meil ka õigus edastada soovi korral kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastaja tuvastamine (cookies)

Kasutame oma veebilehtedel küpsiste (nn.cookies) tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

–  seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;

–  püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;

–  kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele me lingime (nt Facebook, Google, pangad), nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, palun tutvuge nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

Kui kasutaja ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovib, et teda nende paigutamisest teavitatakse, võib kasutaja oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui kasutaja brauser seda võimaldab.

Andmete töötlemine ja selleks õigustatud muud isikud

Kasutaja poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Kliendi andmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks edastatakse postitusteenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Meil on õigus anda andmeid kasutamiseks nn. volitatud töötlejatele, kelleks on Chemi-Pharmi koostööpartnerid ja kelle andmed on kättesaadavad veebilehtedel chemi-pharm.com ja ddifference.com

Chemi-Pharmi koostööpartnerid on füüsilised või juriidilised isikud, kes töötlevad andmeid Chemi-Pharmi kui vastutava töötleja nimel.  Need kolmandad isikud ei või kasutada andmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks ja meie poolt kehtestatud regulatsioonide kohaselt.

Ettevõtted, kellega koostööd teeme, asuvad üldjuhul Eestis, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool Eestit. Ka viimasel juhul võtame vastutava töötlejana kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et klientide õigused andmete kaitsele on jätkuvalt tagatud.

Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et andmete töötlemise eest vastutab nii Chemi-Pharm kui tema volitatud töötleja jagatud osas. Sellisel juhul kehtivad lisaks Chemi-Pharmi tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

Muud teenusepakkujad, kes pakuvad teenuseid või on tööle rakendatud Chemi-Pharmile teenuste osutamiseks, nt sideteenuste osutamiseks (mobiilside ja internet), logistikaga seotud asukoha tuvastamise süsteemi kasutamine jts. Selliste andmete töötlemine ja kogumine toimub kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglite kohaselt – mitte privaatuspoliitika kohaselt.

Võime edastada informatsiooni klientide kohta ka selleks pädevatele riigiasutustele (nt julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh näiteks politseile, kohtule, häirekeskusele (112)) kui vastav kohustus tuleb seadusest.

Võime samuti töödelda anonüümseid või koondandmeid, mis ei seondu Sinu kui kui üksikisikuga. Sellised andmed ei ole enam isikuandmed ja neid võib jagada muudel eesmärkidel ja muudele isikutele.

Andmekaitse

Kasutame andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. Selleks vajalikud meetmed on kehtestatud Chemi-Pharmi sisemiste turvaeeskirjadega.

Tellija ja panga vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Meie ja panga vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.

Kuigi pöörame kliendi andmekaitsele suurt tähelepanu, on ka kliendil endal oluline roll selle õnnestumisel.

Enne oma andmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, tuleb alati läbi mõelda, kas ollakse teadlik sellest, kes nende andmete saajaks on ja kui turvaliselt need hoitud on.

Paroolide, kasutajatunnuste, ID-kaardi jms tundliku info ja vahendite avaldamine ja teistega jagamine ei ole lubatud!  Side- ja internetiteenuse puhul tuleb arvestada, et võimaldades kas enda hooletusest või mis tahes muul põhjusel teistele isikutele juurdepääsu oma andmetele, võimaldatakse  ligipääs nii teenuste üksikasjadele kui seotud isikute andmetele.

Andmete kogumise, töötlemise või privaatustingimuste rikkumise kahtluse või ohu korral või kui andmed on lekkinud võõrastele isikutele, on oluline sellest meile viivitamatult teada anda! Ainult nii saab lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena.

Kliendi õigused seoses andmetega

Õigus tutvuda isikuandmetega

Kliendil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on kliendil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise aeg ning kes on isikuandmete vastuvõtjad, kellele on neid avalikustatud. Andmetega tutvumine on võimalik esitades sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Chemi-Pharmil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui klient on oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on kliendi isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes sellekohase teatega meie klienditeeninduse poole.

 Õigus isikuandmete kustutamisele

Teatud juhtudel on kliendil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid

Kliendil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus andmetöötlust piirata

Kliendil on teatud juhtudel võimalus enda isikuandmete töötlemist piirata seaduses ettenähtud juhtudel, andes sellest meile selgesõnaliselt teada klienditeeninduse kaudu.

Siinjuures tuleb aga arvestada sellega, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua lepinguliste õiguste kasutamise ja kohustuste täitmise ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab kliendile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame andmete ülekandmist seaduses ettenähtud juhtudel.

Andmete säilitamise aeg

Säilitame andmeid senikaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt Käibemaksuseadusele ning Raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Õigus pöörduda Chemi-Pharmi või järelevalveasutuse või kohtu poole

Kui klient soovib täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on selleks alati võimalus pöörduda meie klienditeeninduse poole telefonil 677 8806või aadressil [email protected]või [email protected]

Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Muudatused

Jätame endale õiguse muuta privaatsustingimusi, niisamuti modifitseerida või kõrvaldada käesolevate privaatustingimuste või meie veebilehtede sisu või ligipääsu mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.

D’DIFFERENCE ®
Produced by
AS Chemi-Pharm
Harju maakond, Saku vald
Tänassilma küla, 76406
Tänassilma tee 11
Estonia EU
VAT EE100310771
E-mail: [email protected]

0
  Sinu korv
  Sinu korv on tühi
   Calculate Shipping
   Apply Coupon